Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 131 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Takim informues mbi aplikimin e Projektit të Përmirësimit/Përditësimit të të dhënave të Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme

Krijuar: 01 Qershor 2016 Ndryshimi i fundit: 26 Korrik 2016 Data pubblicazione Vizita: 5527

Ky takim është organizuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, në bashkëpunim me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit Politeknik të Tiranës, nën kujdesin e Ministrit të Drejtësisë z. Ylli Manjani, Drejtorit të Përgjithshëm të Hipotekave z. Ilirjan Muho, Rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranës Akademik Jorgaq Kaçanit dhe Dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Prof. Gëzim Hasko.

Studentët e Degës së Gjeodezisë, së Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, të këtij universiteti u njohën me problematikën aktuale në procesin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Republikën e Shqip ërisë, detajet e projektit të përmirësimit/përditësimit të të dhënave të Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme dhe mundësinë e angazhimit të tyre në këtë proces.

Informacioni i servirur është pritur me interes nga studentët dhe pedagogës, pasi jo vetëm që prezanton në vija të përgjithshme problematikën dhe metodologjinë e zbatimit në praktikë të një projekti kaq madhor me interes profesional, por gjithashtu paraqet një mundësi reale të angazhimit dhe punësimit të specialistëve të rinj, diplomantë të Degës së Gjeodezisë së Universitetit Politeknik të Tiranës.

Në interes të këtyre specialistëve do të ishte fakti se bazuar ne legjislacionin ne fuqi, ZRPP ka inicuar kryerjen e projektit per permiresim/perditesimin ne 100 ZK urbane dhe periurbane qe shtrihen ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise, me nje total prej rreth 560 000 pasuri te paluajtshme. Ky projekt do te kryhet nga ZQRPP me financimet e veta duke rekrutuar specialistet perkates nga jashte sistemit.

Numri i specialisteve te nevojshem per kryerjen e proceseve te punes eshte rreth 380 punonjes, ku rreth 180 prej tyre duhet te jene specialiste me profesion Inxhinier Gjeodet.

 Informacion i Përgjithshëm mbi Projektin.

Në zbatim të nenit 64 te Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive te paluajtshme” ku përcaktohet se kushtet dhe procedurat për kryerjen e përmirësimit dhe përditësimit të të dhënave miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, eshte miratuar Vendimi I KM 245, date 30/04/2014 “PËR PËRCAKTIMIN E PROÇEDURAVE DHE KUSHTEVE PËR KRYERJEN E PËRMIRËSIMIT DHE PËRDITËSIMIT TË TË DHËNAVE TË REGJISTRIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME”.

Objekti i këtij Vendimi është përcaktimi i proçedurave dhe kushteve për kryerjen e përmirësimit dhe përditësimit të të dhënave të regjistrit të pasurive të paluajtshme që administrohet në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ne formate dixhitale dhe manuale.

Përmirësimi i të dhënave të regjistrit të pasurive të paluajtshme konsiston në:

  1. saktësimin e të dhënave gjeohapsinore nepermjet krijimit te Hartes Kadastrale,
  2. Saktesimi I te dhenave ne kartelen e pasurive te paluajtshme,
  3. Krijimin e arkives dixhitale te dokumentacionit tekniko-ligjor,
  4. perditesimin e te dhenave te regjistrimit fillestar ne baze te transaksioneve te kryera nga ZVRPP, pas procesit te regjistrimit fillestar;
  5. regjistrimin e pasurive te paluajtshme qe ndodhen brenda kufirit te ZK, te pa regjistruara me pare.

Në përfundim të procesit të përmirësim/përditësimit do te kemi nje regjister te pasurive te paluajtshme ne format dixhital, me te dhena te aktualizuara dhe te standartizuara, dhe me ngarkimin e tyre në sistemin informatik ALBSReP, shërbimet ndaj qytetareve do të jenë më cilësore dhe afatet e kryerjes së tyre do të jenë më të shpejta.

Një nga pjesët më të rëndësishme të regjistrit të pasurive të paluajtshme është Harta Kadastrale. Përmiresimi dhe përditësimi i informacionit gjeohapsinor egzistues dhe krijimi i një Hartë Kadastrale me standarte është një nga sfidat më të mëdha të këtij projekti, gjë e cila kërkon burime njerëzore të specializuara në fushën përkatëse. Kësaj i sherbeu dhe takimi i kryer në Universitetin Politeknik të Tiranës, me përfaqesuesit më të lartë të këtij institucioni dhe me studentët e fushës së Gjeodezisë.

Përmirësimi dhe përditësimi i informacionit gjeografik egzistues do të bazohet në të dhënat e përftuara nga fotografimet ajrore, verifikimi dhe matjet në terren të kufijve fizik të pasurive të paluajtshme, konsultimi me dokumentacionin tekniko-ligjor, etj.

Krijimi i Hartës Kadastrale do të bazohet në metodikat dhe programet informatike bashkëkohore, dhe do të jetë një model informatik dy dimensional, duke lidhur të dhënat gjeohapsinore me ato alfanumerike në një ambjent GIS, në përputhje me strukturën e të dhënave të sistemit informatik ALBSReP, me të cilin është duke punuar ZRPP.

Pamvarsisht nga formimi baze, punonjësit e rinj që do të rekrutohen, fillimisht do të intervistohen dhe më pas do të vijohet me trajnimin e tyre.

Projekti është parashikuar të fillojë në datën 01 Shtator 2016 dhe të zgjasë rreth një vit kalendarik, ndërkohë që para fillimit të këtij procesi, ZRPP duhet të ketë përfunduar me proceset e rekrutimit të punonjësve, trajnimit të tyre, krijimit të infrastrukturës së nevojshme, etj.