Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 135 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Kriteret e pranimeve në programet e studimit të ciklit të parë dhe për programet e integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin Politeknik të Tiranës

Krijuar: 03 Shkurt 2017 Data pubblicazione Vizita: 10220

KRITERET E PRANIMEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PËR PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018, NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRANËS”
Mbështetur në Ligjin Nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Senati në mbledhjen e datës 27.01.2017,
 
VENDOSI:

1. Miratimin e kritereve të pranimeve në programet e studimit të ciklit të parë dhe për programet e integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin Politeknik të Tiranës  si më poshtë vijon:


a. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike:

i. Bachelor në Inxhinieri Mekanike

ii. Bachelor në Inxhinieri Materiale

iii. Bachelor në Inxhinieri Tekstili dhe Modë

iv. Bachelor në Inxhinieri Ekonomike

b. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike:

i. Bachelor në Inxhinieri Elektrike-Profili Automatizim i Industrisë

ii. Bachelor në Inxhinieri Elektrike-Profili Energjitikë

iii. Bachelor në Inxhinieri Mekatronike

c. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

i. Bachelor në Inxhinieri Elektronike

ii. Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

iii. Bachelor në Inxhinieri Informatike

d. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

i. Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi

ii. Bachelor në Inxhinieri Hidroteknikë

iii. Bachelor në Inxhinieri Mjedisi

iv. Bachelor në Inxhinieri Gjeodezi

e. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

i. Pr.Integruar studimi, Master i Shkencave në Arkitekturë-Profili Arkitekt

ii. Pr.Integruar studimi, Master i Shkencave në Arkitekturë-Profili Urbanist

iii. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

f. Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

i. Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatikë

ii. Bachelor në Inxhinieri Gjeoburime

iii. Bachelor në Inxhinieri Gjeomjedisi

iv. Bachelor në Shkenca Toke

g. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike:

i. Bachelor në Inxhinieri Matematike

ii. Bachelor në Inxhinieri Fizike

2. Kandidatët duhet të kenë mesataren e shkollës së mesme mbi 6 (gjashtë).

3. Përzgjedhja e kandidatëve, që do të aplikojnë në një program studimi, do të bëhet  duke ju referuar në masën 70% notës mesatare të shkollës së mesme, sipas kriterit të notës mesatare të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2017-2018, sipas Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 1 , si dhe në masën 30% mesatareve aritmetike të peshuara të tre lëndëve Matematike, Fizike dhe Kimi, në të tre vitet e shkollës së mesme sipas koeficentëve të dhëna në formulën e mëposhtme. Rezultati i vlerësimit të mësipërm do të ponderohet me koeficentin e shkollës së mesme, të përcaktuar për çdo program studimi, sipas specifikave të tyre dhe të publikuar nga UPT:  [ 0.7*MesVKM  + 0.3(0.5*MesMatematike + 0.4*MesFizike + 0.1*MesKimi)]*Kkoef. Shkollës*1000 Ku:

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit  të Ministrave për vitin akademik 2017-2018, sipas Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 1;

Mes Matematike, nota mesatare e thjeshtë e matematikës në të gjitha vitet e shkollës së mesmë përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore në provimet e detyruara dhe në  provimet me zgjedhje;

Mes Fizike, nota mesatare e thjeshtë e fizikës në të gjitha vitet e shkollës së mesme  përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të  provimit me zgjedhje;

Mes Kimi, nota mesatare e thjeshtë e kimisë në të gjitha vitet e shkollës së mesmë  përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të  provimit me zgjedhje;

Kkoef. Shkollës,  koefiçenti i shkollës së mesme, për vitin akademik 2017-2018, sipas tabelës së koefiçientëve për vitin akademik 2017-2018, bashkëlidhur.