Projects

Project KHE-STO

Programme: IPA ADRIATIC

Duration: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Technical Description: KHE-STO (Know-How for Sustanible Transportation Enhancement Organization) aims to increase the knowledge on sustainable transport during environmental crises and improve public transportation with Information Technology (ICT) instruments. Apart from the Polytechnic University of Tirana, Albanian project involves two NGOs: Albanian Center for Sustainable Development and the National Center for Environmental Movement, with coordinator the University of L'Aquila Italy.

List: European and National Projects - 2008 - 2015 onwards

Who's Online

We have 175 guests and no members online

Welcome to the website of Polytechnic University of Tirana

Kriteret e pranimeve në programet e studimit të ciklit të parë dhe për programet e integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin Politeknik të Tiranës

Created: 03 February 2017 Last Updated: 06 February 2017 Hits: 4689

KRITERET E PRANIMEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PËR PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018, NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRANËS”
Mbështetur në Ligjin Nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Senati në mbledhjen e datës 27.01.2017,
 
VENDOSI:

1. Miratimin e kritereve të pranimeve në programet e studimit të ciklit të parë dhe për programet e integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin Politeknik të Tiranës  si më poshtë vijon:


a. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike:

i. Bachelor në Inxhinieri Mekanike

ii. Bachelor në Inxhinieri Materiale

iii. Bachelor në Inxhinieri Tekstili dhe Modë

iv. Bachelor në Inxhinieri Ekonomike

b. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike:

i. Bachelor në Inxhinieri Elektrike-Profili Automatizim i Industrisë

ii. Bachelor në Inxhinieri Elektrike-Profili Energjitikë

iii. Bachelor në Inxhinieri Mekatronike

c. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

i. Bachelor në Inxhinieri Elektronike

ii. Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

iii. Bachelor në Inxhinieri Informatike

d. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

i. Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi

ii. Bachelor në Inxhinieri Hidroteknikë

iii. Bachelor në Inxhinieri Mjedisi

iv. Bachelor në Inxhinieri Gjeodezi

e. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

i. Pr.Integruar studimi, Master i Shkencave në Arkitekturë-Profili Arkitekt

ii. Pr.Integruar studimi, Master i Shkencave në Arkitekturë-Profili Urbanist

iii. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

f. Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

i. Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatikë

ii. Bachelor në Inxhinieri Gjeoburime

iii. Bachelor në Inxhinieri Gjeomjedisi

iv. Bachelor në Shkenca Toke

g. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike:

i. Bachelor në Inxhinieri Matematike

ii. Bachelor në Inxhinieri Fizike

2. Kandidatët duhet të kenë mesataren e shkollës së mesme mbi 6 (gjashtë).

3. Përzgjedhja e kandidatëve, që do të aplikojnë në një program studimi, do të bëhet  duke ju referuar në masën 70% notës mesatare të shkollës së mesme, sipas kriterit të notës mesatare të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2017-2018, sipas Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 1 , si dhe në masën 30% mesatareve aritmetike të peshuara të tre lëndëve Matematike, Fizike dhe Kimi, në të tre vitet e shkollës së mesme sipas koeficentëve të dhëna në formulën e mëposhtme. Rezultati i vlerësimit të mësipërm do të ponderohet me koeficentin e shkollës së mesme, të përcaktuar për çdo program studimi, sipas specifikave të tyre dhe të publikuar nga UPT:  [ 0.7*MesVKM  + 0.3(0.5*MesMatematike + 0.4*MesFizike + 0.1*MesKimi)]*Kkoef. Shkollës*1000 Ku:

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit  të Ministrave për vitin akademik 2017-2018, sipas Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 1;

Mes Matematike, nota mesatare e thjeshtë e matematikës në të gjitha vitet e shkollës së mesmë përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore në provimet e detyruara dhe në  provimet me zgjedhje;

Mes Fizike, nota mesatare e thjeshtë e fizikës në të gjitha vitet e shkollës së mesme  përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të  provimit me zgjedhje;

Mes Kimi, nota mesatare e thjeshtë e kimisë në të gjitha vitet e shkollës së mesmë  përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të  provimit me zgjedhje;

Kkoef. Shkollës,  koefiçenti i shkollës së mesme, për vitin akademik 2017-2018, sipas tabelës së koefiçientëve për vitin akademik 2017-2018, bashkëlidhur.
 

Fracophone Digital Campus

Francophone Digital Campus of Tirana offers:
* Space to work (can consult published books)
* Subscribe to several databases related to scientific and technical information
* To assist in local or international scientific conferences through vizio conferences system

* To order articles or theses via the INIST
* To follow a remote master and can take part in training organized by this center.

Information