Fakultete dhe Instituti

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 24 Shkurt 2020 Vizita: 62092

FAKULTETET, INSTITUTI DHE DEPARTAMENTET E UPT

 
I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

 1. Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 2. Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 4. Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 5. Departamenti i Gjeodezisë

II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 3. Departamenti i Bazave të Informatikës

IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
 
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
 
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
 

Departamenti i Prodhim Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Teknologjise mekanike  
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve

-Menaxhimit industrial dhe Inxhinierise Ekonomike 

Departamenti i Tekstilit dhe Modes

  V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

 1. Departamenti i Shkencave të Tokës
 2. Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 4. Departamenti i Burimeve të Energjisë

VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 2. Departamenti i Elektroteknikës
 3. Departamenti i Automatikës

VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

 1. Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoambientit;
 2. Departamenti i Gjeofizikës Rajonale dhe Inxhinierike;
 3. Departamenti i Sizmologjisë;
 4. Departamenti i Ekonomisë Ujore dhe Energjive të Rinovueshme;
 5. Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.