Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Vend Pune FTI - laborant

Kategoria kryesore: ROOT
Krijuar: 17 Tetor 2011 Ndryshimi i fundit: 11 Prill 2014 Data pubblicazione Vizita: 1747

Vend Pune FTI - laborant me arsim të lartë

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjise se Informacionit shpall vendin vakant si me poshte:

1. Departamenti i Inxhinierise Informatike shpall 1(nje) vend pune per laborant me arsim te larte.

Kandidati duhet te permbushe keto kritere:

 1. Te kete Diplome e Nivelit te Pare DNP ose Diplome Bachelor, ne Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Kompjuteri ose Informatike.
 2. Te kete note mesatare mbi 7.
 3. Te kete njohuri te mira ne nje gjuhe te Komunitetit Europian. Gjuha angleze perben avantazh.

 

Te gjithe kandidatët duhet te paraqesin brenda datës 28.10.2011 pranë Zyrës së Burimeve Njerezore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar;
 4. Fotokopje të pasaportës ose kartës së indentitetit;
 5. Kopje të librezës së punës të noterizuar;
 6. Certifikate kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme (ne rast se ka);
 7. Deshmi e gjuhes e noterizuar;
 8. Rekomandim nga punedhenesi i fundit;
 9. Raport mjekësor për aftësi në punë;
 10. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion