Projekte

Projekti KHE-STO

Programi: IPA ADRIATIC

Kohëzgjatja: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Përshkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Përmirësimi i Njohurive për një Organizim të Qëndrueshëm të Transportit) është për rritjen e njohurive mbi transport

 

Lista: Projekte Evropiane dhe Kombëtare - 2008 - 2015 dhe në vazhdim

Në Linjë

Kemi 299 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Pranime në Universitetin Politeknik të Tiranës (UPT) - Kritere

Krijuar: 29 Shtator 2011 Ndryshimi i fundit: 06 Tetor 2016 Vizita: 113170

Kritere

  1. Kriter i pranimit në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë ose programet e integruara të ciklit të dytë në Universitetit Politeknik të Tiranës, do të jetë mesatarja e shkollës së mesme mbi notën 6.; Modalitetet e renditjes së kandidatëve do të bazohen në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme, llojin e shkollës së mesme të ndjekur dhe notat në lëndët specifike.
  2. Modalitetet e renditjes së kandidatëve do të bazohen në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme, llojin e shkollës së mesme të ndjekur dhe notat në lëndët specifike.

Kritere specifike

Kandidatët për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë dhe programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë në UPT, do të renditen sipas pikëve të grumbulluara nga llogaritja e rezultateve të shkollës së mesme sipas formulës:

[ 0.7 x Nota mesatare + 0.3 x (Mes Matematikë+Mes Fizikë+Mes Kimi) / 3 ] x Koef. Shkollës

Ku:

Nota mesatare - Nota mesatare e të giithë viteve të shkollës së mesme; Koeficienti i shkollës - varion nga 1.0 nd 1.4, sipas llojit të shkollës së mesme (shiko tabelën bashkëlidhur për koeficientët e shkollave të mesme për çdo program studimi të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë në Universitetin Politeknik të Tiranës); Mes Matematikë, Mes Fizikë, Mes Kimi - nota mesatare e këtyre lëndëve në të giitha vitet e shkollës së mesme.

Koeficientët e shkollave të mesme

Renditja kandidatëve sipas kriterit të mësipërm dhe kuotat për çdo program studimi do të përcaktojnë kandidatët fitues.
Për programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, parakusht për pranimin në Universitetin Politeknik të Tiranës është dokumenti që vërteton njohjen e një nga 5 gjuhëve të huaja sipas udhëzimit Nr. 52 datë 03.12.2015 të MAS.

 

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion