Drejtoria e Komunikimit dhe Koordinimit

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 21 Janar 2021 Vizita: 19772

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE KOORDINIMIT

Drejtor: 

Organizimi strukturor i Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit: Njësi strukturore mbështetëse e UPT-së.

Sektorët:

            Kontakt: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë:Vasilika Bonjo, kontakt: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë:Robert Kodra, kontakt: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

             Kontakt: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përgjegjës sektori:

Specialist për Këshillimin e Karrierës:Vilma Kume, kontakt: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialist për ALUMNI:

 

Misioni dhe veprimtaria:

Drejtoria e Komunikimit dhe Koordinimit është njësi stukturore mbështetëse e UPT dhe ka mision të mbështesë institucionin, njësitë kryesore dhe njësitë bazë, duke komunikuar dhe koordinuar veprimtaritë dhe projektet e përbashkëta me palët e interesuara, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Veprimtaria e Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit realizohet nëpërmjet:

 1. Komunikimit me të gjitha palët e interesuara, brenda dhe jashtë vendit dhe shkëmbimit të informacionit, nevojave dhe kërkesave me interes reciprok.
 2. Mbulimit të marrëdhënieve me jashtë institucionit, me universitete, persona, institucione, biznese brenda vendit, me universitete të huaja, me rrjete universitare evropiane dhe zbatimit të marrëveshjeve të lidhura me ta.
 3. Mbledhjes, përgatitjes, përpunimit dhe shpërndarjes së informacionit të kërkuar nga palët e interesuara, brenda dhe jashtë vendit.

 

 Drejtoria e Komunikimit dhe Koordinimit:

 1. Planifikon, organizon dhe ndjek veprimtarinë e institucionit, bazuar në legjislacionin shqiptar, në bashkëpunim me strukturat dhe organet e UPT-së.
 2. Organizon veprimtarinë e saj nëpërmjet zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore (VKM-të, urdhrat dhe udhëzimet e Ministrit te Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve), të Statutit dhe të Rregullores Mësimore të Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe rregulloreve të institucionit, të cilat kanë të bëjnë me plotësimin e misionit të Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit.
 3. Njeh dhe zbaton standardet shtetërore, standardet evropiane të sigurimit të brendshëm të cilësisë dhe të fushës së marrëdhënieve me jashtë.
 4. Në interes të realizimit të objektivave të institucionit, bashkëpunon me palët e interesuara, brenda dhe jashtë UPT-së, në lidhje me zbatimin e marrëveshjeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
 5. Ofron shërbime, (trajnime, workshope, kurse, etj), këshillime dhe mbështetje të vazhdueshme dhe orientuese ndaj studentëve aktualë dhe atyre që janë diplomuar, në lidhje me aspektet e të ardhmes së tyre profesionale, si kanal komunikimi i drejtpërdrejte ndërmjet tyre dhe tregut të punës.
 6. Mbledh dhe përpunon informacion dhe siguron kontaktet për universitetet e huaja, në radhë të parë për universitete politeknike/teknike apo fakultete inxhinierike të universiteteve evropiane, që paraqesin interes për Universitetin Politeknik të Tiranës, nëpërmjet organizmave ndëruniversitare evropiane dhe qeveritare, si dhe drejtpërdrejt nga këto universitete, në interes të nënshkrimit dhe zbatimit të marrëveshjeve me interes të ndërsjellët.
 7. Formulon dhe shpërndan në njësite kryesore informacionet e nevojshme në lidhje me bashkëpunimet dhe marrëdhëniet e Universitetit Politeknik të Tiranës me universitete/institucione etj., në interes të veprimtarisë mësimore dhe shkencore të institucionit.
 8. Në kuadrin e bashkëpunimit, apo marrëdhënieve të lidhura me universitetet/institucionet brenda vendit, apo me universitetet/institucionet e huaja, mban lidhje dhe komunikon vazhdimisht me këto institucione gjatë realizimit të etapave, fazave apo pikave të veçanta të marrëveshjeve të lidhura me to.
 9. Njeh dhe zbaton procedurat e kryerjes së mobiliteteve të personelit dhe studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe orienton dhe informon anëtaret e stafit akademik, të stafit administrativ dhe studentet mbi procedurat dhe problemet e ndryshme q; lidhen me ndjekjen e mobiliteteve, gjatë gjithë fazave të tyre.
 10. Orienton dhe kontrollon punën për trajnimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve.

 

Publikime:

1.Marrëveshje institucionale me universitete vendase;

2.Marrëveshje institucionale me universitete te huaja;

3.Marrëveshje institucionale me institucione shtetërore;

4.Marrëveshje institucionale me kompani;

5.Marrëveshje në kuadër të Erasmus +

6.Projektet

7.Përshkrim i shkurtër i projekteve

 

Broshure informuese UPT

Guide studentore 2019-2020

Guide studentore 2020-2021

 Learning Agreement, Erasmus +: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en

 

 Specialisti për marrëdhëniet me jashtë ka për detyrë:

 

 1. Të disponojë dhe të studiojë të gjitha materialet e shkruara, që lidhen me aktet ligjore dhe nënligjore, me urdhra dhe udhëzime, me Statutin dhe rregulloret e UPT-së , të cilat kanë të bëjnë me plotësimin e misionit të Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit.
 2. Të mbajë dhe vendosë kontakte bashkëpunimi me stafet e marrëdhënieve me jashtë të universiteteve brenda dhe jashtë vendit, për të rritur spektrin e partneritetit të UPT-së në bashkëpunimet kombëtare dhe ndërkombëtare.
 3. Të hartojë dhe negociojë, në bashkëpunim me Rektoratin e UPT-së, marrëveshjet e bashkëpunimit me universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit, si dhe me subjekte të tjera me interes të përbashkët.
 4. Të asistojë njësitë akademike dhe administrative të UPT-së, për përmbushjen e objektivave, në drejtim të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe partneritetit të UPT-së.
 5. Të marrë pjesë në organizimin e konferencave, seminareve dhe aktiviteteve të tjera, që kanë lidhje me projektet dhe marrëdhëniet me jashtë.
 6. Të promovojë aktivitetet e partneritetit të UPT-së në veprimtari të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit.
 7. Të hartojë shkresat përcjellëse dhe praktika të tjera në kuadër të projekteve, marrëveshjeve dhe aktiviteteve të bashkëpunimit me jashtë dhe të administrojë dokumentacionin përkatës.

 

  Procedura per mobilitete Erasmus+

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

 

 Specialisti për këshillimin e karrierës ka për detyrë:

 

 1. Ti shërbejë interesave dhe nevojave për zhvillim të karrierës së studentëve duke siguruar shërbime të ndryshme nëpërmjet këshillimit, konsultimeve dhe partneriteteve të qëndrueshme;
 2. Të informojë vazhdimisht studentët për të gjitha shërbimet e asistencës që ofron Zyra e Këshillimit të Karrierës;
 3. Identifikon dhe informon studentët mbi mundësitë edukative (intershipe, trajnime, bursa etj.);
 4. Të këshilloj studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës që diplomohen në një program të Ciklit të Parë, mbi mundësinë e studimeve në një program të Ciklit të Dytë në UPT apo universitete të tjera jashtë vendit;
 5. Të dëgjojë dhe të komunikoj me studentët lidhur me shqetësimet personale që kanë të bëjnë me vendimet e karrierës;
 6. Të ndihmojë studentët në përgatitjen e CV – ve, letrave të interesit për punë si dhe paraqitjes në intervista të ndryshme pune.
 7. Mban lidhje të vazhdueshme me kompanitë e ndryshme brenda dhe jashtë vendit si dhe analizon kërkesat e tyre për forcë pune;
 8. Organizon aktivitete të ndryshme promovuese dhe informuese;
 9. Informon studentët të cilët kanë përfunduar studimet në ciklin e arsimit të mesëm për programet e studimit që ofron UPT, kriteret e pranimit si dhe politikat e institucionit;
 10. Mban kontakte me alumnit si dhe mban të dhënat e punësimit për studentët e diplomuar në UPT;
 11. Detyra të tjera të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, Statutin si dhe Rregulloret e institucionit.