Investime dhe Shërbime 2009

Shtyp

 

REALIZIMI I INVESTIMEVE PËR VITIN 2009

 

 

 

 

     

000/lekë

Nr.

Emër objekti

Plani 2009

Realizimi vjetor

 

Investime gjithsej (Buxhet + Ardhura)

 

75939

38732

 

I

Investime

25000

25000

 

a

Ndërtim i godinës së re FIN

 

20000

 

20000

 

b

Rikonstruksioni i Institutit të Gjeoshkencave

 

5000

 

5000

 

II

Studime Projektime

 

11152

 

6752

 

a

Studime projektime për hartimin e studimit urbanistik të kampusit Universitar

3500

0

 

b

Hartimi i projekt-zbatimit të Rikonstruksionit të Institutit të Gjeoshkencës

1500

600

 

c

Hartimi i projekt-zbatimit të Shtesës së Godinës së Korpusit të UPT

6152

6152

 

III

Të ardhura të kushtëzuara

39787

6980

 

a

Paisje Universitetit

 

38979

 

6172

 

b

Studime projektime për ndërtimin e godinës së re të FIN

808

808