Drejtoria Juridike

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 10 Dhjetor 2019 Vizita: 17690
Përgjegjës i Sektorit Juridik:  Donika Qafa
EmailQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Pershkrimi i punes:
 
1.Organizon punën e sektorit juridik.
 
2.Ka përgjegjësinë e zbatimit të ligjeve e akteve nënligjore të Këshillit të Ministrave, urdhërave e udhëzimeve të ministrisë përgjegjëse për arsimin, Statutit, rregulloreve te institucionit e vendimeve te organeve dhe autoriteteve drejtuese, në të gjithë veprimtarinë e Rektoratit dhe fakulteteve, ne rastet kur kërkohet opinioni dhe ndihma e tij. Siguron ndihmën e duhur juridike për kuptimin dhe zbatimin e ligjeve akteve nënligjore në tërësi dhe për ato që kanë të bëjnë me organizimin funksionimin e institucioneve të arsimit të lartë në veçanti.

3.Përfaqëson UPT në proçeset gjyqësore në të cilat institucioni është palë dhe ndjek ecurinë e tyre në çdo shkallë të gjykimit, në zbatim të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi, së bashku me specialistin.

4.Jep mendime për përsosjen e kuadrit rregullator të Institucionit në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

5.Siguron dhe sistemon të gjithë bazën e akteve ligjore dhe nënligjore, kryen indeksimin dhe bën azhornimin e tyre, siguron literaturën e nevojshme juridike.

6. Harton kontratat dhe marrëveshjet që lidh institucioni me palët e treta.

7. Shqyrton kërkesat dhe ankesat e punonjësve, studenteve, si dhe personave të tretë.

8. Ofron mbështetje ligjore ndaj të gjitha strukturave dhe personelit të UPT, si dhe studentëve për sqarimin e problemeve me karakter juridik.