IMG-LOGO
IMG-LOGO

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Historik i shkurtër i FTI
Historia e degës së Inxhinierise Elektronike fillon qysh prej viteve ´60, me formimin e Katedrës së Elektronikës, si pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë.
Në vitin 1994 u krijua Departamenti i Elektronikës, dhe dega e Elektronikës u organizua në tre drejtime: Automatikë, Kompjutera dhe Telekomunikacion.
Në vitin 2007 u krijua Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (nga bashkimi i strukturave ekzistuese: Departamenti i Elektronikës, Instituti i Informatikës dhe Matematikës së Aplikuar dhe Seksioni i Informatikës).
Programet e studimit të FTI-së ofrojnë njohuri në fushat e arkitekturën e sistemeve të telekomunikacioneve, teknikave numerike dhe analoge të përpunimit dhe transmetimit të sinjaleve multimediale, sistemet satelitore, sistemet me fibra optike, protokollet e transmetimit të të dhënave, rrjetat e kompjuterave, rrjetat me sensorë, rrjetat ad-hoc, arkitekturën e sistemeve të përpunimit, strukturën e bazave të të dhënave, sistemet e shperndarë, inxhinieria e softuerit, teknologjitë Web, elementët bazë të sistemeve elektronike, projektimin e elementëve përbërës të sistemeve elektronike, aplikimet e sistemeve elektronike në industri, etj
Struktura e FTI
Departamente:
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
Departamenti i Inxhinierisë Informatike
Departamenti i Bazave të Informatikës
Diploma dhe grada
Diploma Bachelor:
Inxhinieri Elektronike
Inxhinieri Informatike
Inxhinieri Telekomunikacioni
Diploma Master Profesional:
Inxhinieri Informatike
Teknologji Informacioni
Diploma Master Shkencor:
Inxhinieri Elektronike
Inxhinieri Informatike
Inxhinieri Telekomunikacioni
Grada Doktor:
Grada Doktor i shkencave në Inxhinieri Informatike
Grada Doktor i shkencave në Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni