IMG-LOGO
IMG-LOGO

Procedurat e kualifikimit

Proçedurat e kualifikimit - Profesor i Asocuar, Doktoraturë
VKM 786 17.12.1998
3.7: Miratimi i doktorates dhe perberja e jurise miratohen nga kryetari i komisionit epr kualifikimin shkencor. Juria duhet te eprbehet nga 5 antare me kualifikim te larte, 3 prej te cileve te jashtem.
 
VKM 467 18.7.2007
2.2: Profesori i Asocuar
- 3 vjet pervoje mesimdhenie
- 8 referime te shkurtra ose poster, 5 ne veprimtari nderkombetare me vleresim dhe proceedings
- 5 artikuj orgjinale ose review, 2 si autor i pare, 2 ne reviste te huaj me bord editorial
- 1 monografi ne gjuhe te huaj me ISBN si autor i pare = 6 artikuj
- 1 monografi ne djuhe shqipe me ISBN si autor i pare = 4 artikuj
- titullar i nje lende per te pakten 2 vjet
Procedura:
- brenda 1 muaji nga dorezimi i kerkeses KP i fakultetit vlereson plotesine dosjes dhe ngre Komisionin Vleresues me 7 antare profesor, 4 te jashtem, 2 te shkencave teorike baze.
- Brenda 3 muajve KV vlereson kandidatin dhe ja paraqit KP
- KP zirtarizon rekoamndimin e KV
- diploma nenshkrueht nga dekani dhe rektori
 
VKM 864 5.12.2007
5: Kushtet per dokotorate:
- 3 referime, 1 ne ne veprimtari nderkombetare me vleresim dhe proceedings
- 3 artikuj si autor i pare, 1 ne reviste nderkombetare me bord editorial
- disertacioni dhe permbledhja te miratuar nga udheheqesi
 
VKM 877 18.6.2008
1: … per doktorate:
- paraqit ne KP dosjen e plote me disertacionin dhe permbledhjen te miratuara nga udheheqesi
- pas miratimit KP i percjell autoritetit te njesise kryesore vendimin per vazhdimin e mbrojtjes dhe propozimin per jurine
 
VKM 103 17.2.2010
1: … per doktorate:
- kandidatet qe kane DND dhe kane 3 artikuj ne revista te huaja me faktor impakti mbi 1.0 kane te drejte te kerkojne mbrojtjen e doktirates, te shoqeruar me dy rekomandime nga profesore
- dekani ja kalon ekrkesen KP qe brenda nje muaji shprehet dhe propozon jurine
- juria brenda nje muaji vlereson kandidatin
 
 
REKTORATI
- dosjet para se te disktutohen nga KP duhet te shqyrtohen nga nje relator anetar i KP
Dokumentacioni
- Skeda per doktorature
- Kerkesa per regjistrim ne doktorate dhe vertetimi i regjistrimit
- Kerkesa qe perfshin specialitetin e kerkuar dhe departamentin, shoqeruar me vertetimin e regjistrimit (te pieks 1)
- Diploma e shkolles se larte dhe lista e notave te vertetuara ose noterizuara
- Diploma e studimeve pasunievrsitare
- CV
- Certifikate lindje
- Dy rekomandime
- Botimet e realizuara
- Deshmi kualifikimi (nqs.)
- Propozimi per temen dhe udheheqesin
- Deklarata e pranimit nga udheheqesi
- Deklarata per perballimin e shpenzimeve
- Vendimi i departamentit per regjistrimin ne doktorature
- Vendimi i departamentit per miratimin e udheheqesit dhe miratimi nga dekani
- Programi i pergatitjes te disertacionit i ndare ne vite mesimore i hartuar nga udheheqesi dhe miratuar nga pergjegjesi i departamentit
- Raportet e realizimit te programit ne fund te cdo viti akademik pergatitur nga udheheqesi dhe nenshkruara nga pergjegjesi i departamentit
- Kerkese per dhenie leje mbrojtjeje dhe propozim jurie
- Mendimi i udheheqesit
- Mendimi i departamentit