IMG-LOGO
IMG-LOGO

Drejtoria e Kurrikulave

Drejtor: Prof. Mimoza Cukalla
Email: m_cukalla@hotmail.com

Drejtoria e Kurrikulave ndjek gjithë praktikën me MASH për propozimin dhe miratimin e kuotave përkatëse te pranimeve ne UPT. Me miratimin e kuotave, Drejtoria e Kurrikulave përcjell në fakultetet përkatëse kërkesat e grumbulluara, dokumentacionin e verifikuar si dhe udhëzimet e MASH-it. Drejtoria e Kurrikulave ka përgjegjësi të verifikojë legjitimitetin e institucionit të arsimit të lartë nga vjen studenti, nivelin e programit të studimit që ka ndjekur studenti, origjinalitetin e dokumentave të paraqitur në proçedurën e transferimit te studimeve.

Sektori i Kurrikulave Cikli I dhe Cikli II

Sektori i Procesit Mesimor Cikli I dhe Cikli II

Sektori i Edukimit ne distance dhe me Kohe te pjesshme